hva er Balansert porteføljestrategi eksempler tips langsiktig investering anbefalinger aksjer børsnoterte fond etf

Balansert porteføljestrategi

Balansert porteføljestrategi er en passiv investeringsstrategi som går ut på å bygge opp en portefølje av aksjer og rentepapirer. Aksjer gir normalt høyere avkastning av renter som normalt har lavere volatilitet. Det er også lav korrelasjon mellom aksjer og renter, noe som gjør at porteføljer som følger denne strategien kan gi god beskyttelse i perioder med høy volatilitet på børsen.

Balansert porteføljestrategi

Aksjer er regnet for å være det verdipapiret som over tid gir best avkastning. Sammen med denne potensielt høye avkastningen kommer også høyere volatilitet eller risiko. I en balansert porteføljestrategi benytter du rentepapirer for å begrense denne risikoen eller volatiliteten. Som nevnt er det lav korrelasjon mellom aksjer og rente, og i perioder hvor aksjekursene faller kraftig, vil rentedelen i en balansert portefølje begrense tap.

Hvor stor andel aksjer og rentepapirer du bør ha i porteføljen din avhenger av hvor lang investeringshorisont og risikovilje du har. Jo lengre investeringshorisont og høyere risikovilje du har, jo større andel aksjer kan du ha i din portefølje. Investerer du for en kortere periode eller har lavere risikovilje bør du ha en større renteandel i din portefølje.

Høyest volatilitet og potensiell avkastning får du når du har 90 % aksjer og 10 % rentepapirer, mens lavest volatilitet får du når du har 60 % aksjer og 40 % rentepapirer. Ønsker du noe midt i mellom disse ytterpunktene for en balansert portefølje kan du velge enten 70 eller 80 % aksjer og 30 eller 20 % rentepapirer.

Fremfor å velge enkeltaksjer kan du velge for eksempel børsnoterte indeksfond, og det samme gjelder for rentepapirer som obligasjoner. Disse er oftest forbeholdt profesjonelle investorer som investerer store summer, men ved å bruke børsnoterte fond kan du også få tilgang til dette markedet.

Oppsummert

  • Strategi for langsiktige investeringer
  • Portefølje med aksjer eller ETF og rentepapirer
  • Aksjer gir høyere avkastning, renter gir lavere volatilitet
  • Andelen rentepapirer kan tilpasses investeringshorisont

Eksempel på balansert porteføljestrategi i praksis

Balansert porteføljestrategi er en veldig vanlig investeringsstrategi som fungerer godt for å begrense hvor mye aksjers volatilitet skal påvirke porteføljen. Her skal vi vise deg hvordan denne investeringsstrategien utføres i praksis. Vi har valgt å ha en enkel portefølje som samtidig gir god risikodiversifisering og utbytte som kan reinvesteres for å balansere porteføljen med jevne mellomrom. Dette bør gjøres for å opprettholde riktig andel aksjer og rentepapirer i den balanserte porteføljen.

Vi har valgt å investere i utbytte-ETF iShares Core High dividend ETF, som er aksjedelen, og PIMCO Active Bond ETF, som er rentedelen i porteføljen. iShares Core High Dividend er et børsnotert fond som investerer i 75 forskjellige aksjeselskap som er kjent for å utbetale utbytter. Disse utbyttene blir utbetalt til investorene som eier det børsnoterte fondet hvert kvartal. PIMCO Active Bond ETF er et børsnotert rentefond som fokuserer på amerikanske rentepapirer, men gir også eksponering mot rentepapirer fra Canada, Europa, Asia og Sør-Amerika. Denne ETF-en utbetaler også månedlige utbytter til investorene, og disse reinvesteres for å balansere porteføljen.

balansert portefølje tips eksempel langsiktig investeringsstrategi aksjer rente
Charts fra TradingView.

Praktisk gjennomføring av balansert porteføljestrategi

Når du skal bygge opp en balansert portefølje må du aller først bestemme deg for hvor stor andel aksjer og rentepapirer du vil ha. Som nevnt kan du ha en større andel aksjer dersom du har lengre investeringshorisont og høyere risikovilje. Motsatt bør du ha en større renteandel dersom du har kortere investeringshorisont og lavere risikovilje.

Når du har bestemt deg for fordelingen mellom aksjer og renter må du bestemme deg for hvilken type verdipapirer du vil investere i. Som nevnt kan du ha for eksempel aksjer, børsnoterte fond eller begge deler i aksjedelen av porteføljen. Det er også mulig å benytte seg av vanlige fond. For de aller fleste vil det være børsnoterte fond for rente som er mest aktuelt i rentedelen av porteføljen.

I vår eksempel har vi valgt iShares Core High Dividend ETF og PIMCO Active Bond ETF. Disse utbetaler utbytter kvartalsvis og månedlig. Dette er utbetalinger som vi kan reinvestere for å balansere porteføljen. I chartet over kan vi se at kursene til de børsnoterte fondene vi har investert i faller i februar/mars 2020 i forbindelsen med Corona-pandemien. Kursen til iShares Core High Dividend ETF har høyere volatilitet og faller derfor mer enn PIMCO Active Bond ETF. Det kommer tydelig frem hvordan rentedelen i porteføljen har beskyttet investeringene mot kursfall på børsen.

Konsekvensen av dette børsfallet er at delen med aksjer vil ha lavere verdi relativt til rentedelen i porteføljen. Ved å reinvestere utbyttene vi mottar kan vi kjøpe det børsnoterte aksjefondet som har falt i verdi for å øke aksjedelen i porteføljen.

Valg av instrumenter for balansert porteføljestrategier

En godt diversifisert portefølje inneholder ideelt sett 26 aksjer, og for de aller fleste som ikke følger aksjemarkedet tett kan det være vanskelig å velge ut 26 aksjer å investere i. Et godt alternativ som vi har vært innom er å investere i ett eller flere børsnoterte fond som gir eksponering mot aksjer. Dersom du ønsker lavest mulig risiko på aksjedelen i porteføljen bør du velge en ETF som følger en bred aksjeindeks. Ønsker du høyere risiko kan du velge å investere i fornybar energi ETF eller biotech ETF. Tilgangen til investering i rentepapirer er normalt forbeholdt profesjonelle og store aktører, men også her kan ETF-er være en god løsning. Nedenfor kan du se et godt utvalg av børsnoterte fond som kan passe inn i en balansert portefølje.

Lag en balansert portefølje uten kurtasje

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer
  • 16 børser

  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Relevante verdipapirer for balanserte porteføljer

Balansert porteføljestrategier FAQ

Hva er balanserte porteføljestrategier?

En balansert porteføljestrategi går ut på å lage en diversifisert portefølje som skal sikre både vekst og lav risiko ved å investere i aksjer og rentepapirer. Det er vanlig å vekte mellom 60 til 90 % i aksjer og 40 til 10 % i rentepapirer. Fremfor å velge enkeltaksjer kan du investere i børsnoterte fond.

Hva er fordelene ved balansert porteføljestrategi?

Aksjer gir normalt høyere avkastning enn renter. Renter på sin side har normalt lavere volatilitet. Dette gjør at porteføljen som følger en balansert porteføljestrategi kan beskytte mot børsfall og urolige tider.

Hva er risikoen ved balanserte porteføljestrategier?

All investering medfører risiko, og derfor er det viktig å ha en godt diversifisert portefølje. En effektiv måte å spre risiko på er ved å investere i børsnoterte fond. Lav rente er også en risiko for rentepapirer som kan gi lavere avkastning.

Hvilke verdipapirer passer inn i en balansert portefølje?

En balansert portefølje skal bestå av en aksjedel og en rentedel. I aksjedelen kan du enten bruke aksjer, ETF eller vanlige fond. I rentedelen kan du bruke rentepapirer som obligasjoner eller børsnoterte fond som investerer i rentepapirer.