hva er gearing aksjekreditt belåning instrumenter med innebygd gearing

Gearing

Gearing eller belåning kan gi deg økt eksponering mot aksjer. Dette er et verktøy de fleste meglere tilbyr. Siden gearingen gir økt risiko er det viktig å ha en god forståelse av hvordan belåning fungerer, og hvordan du kan kontrollere risikoen.

Kurtasjefri aksjehandel med norske, danske, finske og amerikanske aksjer
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Hva er gearing?

Enkelt forklart er gearing kreditt eller lån som gjør at du får en økt eksponering mot aksjer eller andre finansielle instrumenter hvor du bruker egenkapitalen som sikkerhet. Uttrykket gearing kommer fra vektstangprinsippet ved at avkastningen fra en investering med belåning multipliseres med gearingfaktoren.

I perioder med oppgang vil belåningen føre til at du får en avkastning som tilsvarer oppgangen i instrumentet du har investert i multiplisert med belåningen. Dersom instrumentene derimot faller i verdi vil den negative avkastningen tilsvare verdifallet i instrumentet du er investert i, multiplisert med gearingfaktoren.

Hvor stor kredittramme du kan få avhenger av hvilken megler du bruker, i tillegg til hvordan din egen økonomiske situasjon er. I tillegg spiller også erfaringen du har inn på hvor høy kredittramme du kan få.

Når du investerer med gearing er det også ulike regler for ulike instrumenter. Ofte vil du kunne belåne en posisjon i valuta eller blue chips aksjer høyere enn risikable investeringer i små aksjeselskap.

Belåning kommer også i flere ulike varianter. For eksempel kan du investere i børsnoterte fond eller ETF og ETN som har innebygd gearing. Her er også opsjoner verdt å nevne. Den andre måten å geare investeringer på er ved å bruke aksjekreditt.

Instrumenter med innebygd gearing

For de aller fleste er det ETF, ETN og ulike typer sertifikater som er mest vanlige å bruke når det kommer til investering og trading med finansielle instrumenter med innebygd gearing. Dette er sammensatte produkter som er konstruert slik at de gir en avkastning tilsvarende det underliggende instrumentet multiplisert med gearingfaktoren. Når det kommer til børsnoterte fond er det en gearingfaktor på 3x som er mest vanlig. Opsjoner passer bedre for erfarne investorer og tradere. Dette er kontrakter som gir rett, men ingen plikt til å kjøpe det underliggende instrumentet. Ofte vil en enkelt opsjon gi rett til å kjøpe eller selge 100 av det underliggende, noe som gjør at dette har en høy gearingeffekt.

En fordel med å bruke børsnoterte fond med innebygd gearing eller andre instrumenter med innebygd belåning er at nedsiden i investeringen begrenses. Produktet kan nemlig ikke få en negativ verdi, og det vil bli verdiløst om det skulle falle så mye i verdi. Med vanlig aksjekreditt står en i fare for at kursen skal falle så mye at man får negativ egenkapital og vil få en margin call til megler som har gitt kreditt.

 • Navn: MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETN
 • Ticker: FNGU
 • Gearing: 3x
 • Fokus: Facebook, Amazon, Netflix, Google
 • Yield 1 år: 301,35 %*

*Pr 09.03.21 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.


Kapitalen din er utsatt for risiko.

 • Navn: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
 • Ticker: SOXL
 • Gearing: 3x
 • Fokus: Semiconductors
 • Yield 1 år: 130,73 %*

*Pr 09.03.21 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.


Kapitalen din er utsatt for risiko.

 • Navn: Direxion Financial Bull 3X Shares
 • Ticker: FAS
 • Gearing: 3x
 • Fokus: Finanssektor
 • Yield 1 år: 36,95 %*

*Pr 09.03.21 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.


Kapitalen din er utsatt for risiko.

Aksjekreditt og belåning

Aksjekreditt eller belåning var lenge den vanligste metoden for å geare investeringer. Aksjekreditt fungerer ved at egenkapitalen din stilles som sikkerhet for lånet som kan brukes til å investere i aksjer eller andre instrumenter. Dette verktøyet gir deg en større fleksibilitet enn instrumenter med innebygd gearing ved at du selv kan geare investeringer i instrumenter det ikke er mulig å investere i med ETF, ETN, opsjoner eller sertifikater. Samtidig gir denne metoden deg en større nedside risiko. Dersom kursen på investeringen faller mye kan du risikere å få negativ egenkapital eller en margin call. Det betyr at du har tapt egenkapitalen og skylder kredittgiver penger.

Hvordan fungerer gearing?

Å geare investeringer fører til økt risiko, og det er derfor viktig å ha en god forståelse av hvordan det fungerer. Samtidig er det viktig å ha en aksjestrategi som gjør at du kan håndtere den økte risikoen som følger av belåning. Vi anbefaler at du bruker tid på å sette deg inn i dette før du begynner å trade eller investere med gearing dersom du ikke allerede har erfaring og kunnskap om dette fra tidligere.

Praktisk eksempel med gearing

Vi i Aksjeskolen har erfaring med at det er enklere å forstå hvordan gearing eller belåning fungerer ved å bruke praktiske eksempler. Derfor har vi satt opp eksempler nedenfor som viser hva som skjer med investeringen og egenkapital dersom kursene stiger eller faller. Dette er forenklede eksempler, i virkeligheten vil du også ha kostnader knyttet til gearede instrumenter og aksjekreditt.

Gearede instrumenter har en innebygd kostnad som trekkes fra verdien av instrumentet. Altså vil verdien over tid bli mindre på grunn av kostnadene som trekkes fra. Ved bruk av belåning vil normalt kostnadene eller rentene trekkes fra tradingkontoen din.

Stigende kurser

Ved stigende kurser vil verdien av en long opsisjon få en økning i verdi tilsvarende oppgangen i det underliggende instrumentet multiplisert med gearingfaktoren.

Innebygd gearing

La oss si at du har investert 10000 kr i FNGU ETF. Dette er et børsfond som investerer i Facebook, Amazon, Netflix og Alphabet/Google. ETFen har en gearing på 3x.

Dersom kursen på de underliggende instrumentene, FANG aksjene, stiger med 10 % vil dette gi deg en avkastning på 10000 kr x 10 % x 3 = 3000 kr. Dersom du selger deg ut vil du også motta summen du investerte, altså vil du totalt ha 13000 kr.

Aksjekreditt og belåning

Aksjekreditt eller belåning fungerer på samme måte som for et instrument med innebygd gearing når markedet stiger. La oss si at du investerer 10000 kr i Facebook aksjen. Samtidig bruker du 3x gearing. Det betyr at du kjøper aksjer for 30000 kr.

Dersom aksjen stiger med 10 % vil investeringen din stige fra 30000 kr i verdi til 33000 kr i verdi. Selger du deg ut vil lånet på 20000 kr dekkes inn, og du sitter igjen med 13000 kr.

Fallende kurs

Belåning, long posisjoner og fallende kurser kan være en farlig kombinasjon, spesielt dersom du bruker vanlig aksjekreditt. I dette tilfellet vil vi sette opp to ulike eksempler nettopp for å vise deg risikoen du tar på deg, og som kan gi problemer om kursene faller.

Innebygd gearing

Igjen investerer du i FNGU som har 3x innebygd gearing. Summen du investerer er 10000 kr.

I første omgang faller kursene til FANG aksjene med 10 %. Siden du har 3x gearing vil dette føre til et verditap på investeringen din med 3 x 10 % = 30 %. Altså taper du 10000 kr x – 30 % = 3000 kr. Nå sitter du igjen med 7000 kr om du selger.

La oss si at du har investert 10000 kr i FNGU ETF og vi får en skikkelig korreksjon på 40 %. Siden ETFen er gearet med 3x betyr det at vedien på ETF faller med 40 % x 3 = 120 %. Siden FNGU ikke kan få en negativ verdi vil du kun tape 100 %. Altså de 10000 kr du investerte.

Aksjekreditt og belåning

Du har investert 10000 kr i Facebook aksjen med 3x gearing, altså har du FB aksjer for 30000 kr.

Facebook aksjen faller med 10 %. Siden du totalt har kjøpt aksjer for 30000 kr betyr det at du har tapt 3000 kr av egenkapitalen. Det betyr at du sitter igjen med 10000 kr – 3000 kr = 7000 kr dersom du selger deg ut av din investering med belåning.

Ved en investering hvor du har 10000 kr som egenkapital og 3x gearing kjøper du aksjer for 30000 kr i Facebook. En kraftig korreksjon på 40 % gir et fall på 120 % av egenkapitalen din. Dette fordi du taper 40 % av den totale investeringen på 30000 kr. Det betyr et tap på 12000 kr. Dete overstiger egenkapitalen din med 2000 kr som du da skylder kredittgiver.

Strategier for risikohåndtering og gearing

Å benytte seg av en strategi for investering er viktig selv om du ikke bruker gearede instrumenter eller blåning og aksjekreditt. Det er viktig å vite når du skal kjøpe og når du skal selge. Samtidig er også risikodiversifisering viktig, også om du kun bruker egenkapital når du investerer eller trader.

Mindre viktig blir det ikke når du har gearede posisjoner i markedet. Med den økte risikoen dette medfører blir det ekstra viktig å ha kjennskap til verktøyene du kan bruke, og når du skal bruke dem.

Risikodiversifisering

Risikodiversifisering betyr å spre risiko. Mange, og spesielt nybegynnere, gjør ikke dette, og dersom de gjør det, så gjør de det på en måte slik at de i praksis ikke er diversifisert. Ofte kan vi se at hele porteføljen består av kun en enkelt aksje for et selskap som driver med grønn energi eller teknologi. Andre ganger har de investert i to tre selskaper som driver innenfor samme sektor.

For å få til en god risikodiversifisering er det viktig å ikke bare spre risiko over flere selskaper, men også over flere sektorer og markeder. For eksempel kan du bygge opp en godt diversifisert portefølje ved å kjøpe vekstaksjer, verdiaksjer, råvarer som gull og ETF som gir deg eksponering mot rentemarkedet. Dette er instrumenter som ikke korrelerer. Det betyr at dersom en investering faller i verdi kan en annen stige. Dette vil beskytte egenkapitalen din mot volatilitet, noe som er spesielt viktig om du har gearet porteføljen.

Stop/loss ordre

Som vi viste i eksempelet kan et fall påføre porteføljen et stort tap, uansett om du bruker instrumenter med innebygd gearing eller aksjekreditt. Dette gjør at det er utrolig viktig å vite når du skal selge ut for å ta tapet fremfor at dette løper og kan bli større. Stop/loss er automatiske salgsordre som blir aktivert dersom kursen faller ned til et forhåndsbestemt nivå. Stop/loss brukes for å begrense tap.

Markedsplasser med gearing


 • Anbefalt nettmegler
 • Ingen kurtasje
 • Aksjer, ETF, CFD
 • Instrumenter med innebygd gearing
 • Opptil 30x gearing
 • Godkjent av Finanstilsynet


CFD-er er komplekse instrumenter og medfører stor risiko for å tape penger raskt gjennom giring. 51 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.


 • Best på valuta
 • Ingen kurtasje
 • Contracts for Difference
 • Opptil 30x gearing
 • Opsjonshandel
 • Godkjent av Finanstilsynet


CFD-er er komplekse instrumenter og medfører stor risiko for å tape penger raskt gjennom giring. 62 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.

Gearing FAQ

Hva er gearing?

Gearing eller belåning betyr at du bruker egenkapitalen din som sikkerhet og låner penger av meglerhuset. Pengene du lånet brukes til å investere i aksjer. Dette gir deg en økt eksponering som gir deg en gearing effekt på portføljen din.

Hvordan fungerer gearing?

Gearing er et lån som brukes til å kjøpe aksjer eller andre instrumenter. Som sikkerhet stilles egenkapitalen din. Dersom aksjene du kjøper med belåning stiger vil egenkapitalen din stige med en multiplikator tilsvarende gearingen du bruker. Faller kursen vil egenkapitalen din falle med samme forhold.

Finnes det ulike typer gearing?

Ja, vi kan skille mellom instrumenter med innebygd gearing og aksjekreditt. I vår oversikt om aksjekreditt, belåning og gearing kan du se hvilke fordeler og ulemper de forskjellige metodene har.

Hva koster gearing av aksjer?

I de aller fleste tilfeller må du betale en rente for kreditten du benytter deg av. Noen ganger kan det også komme et gebyr når du åpner posisjoner med gearing eller belåning.