Kurs i aksjehandel for viderekomne trading investering

Kurs i aksjehandel for viderekomne

I vårt kurs i aksjehandel for nybegynnere nevnte vi at det ikke er vanskelig å gjennomføre en aksjehandel. Rent teknisk er dette langt fra noe problem. Men, å gjøre en god aksjehandel kan være vanskeligere. I vårt kurs i aksjehandel for viderekomne skal vi gå nærmere inn på ulike typer aksjer og instrumenter, og verktøy som kan brukes i trading og investeringer.

Innhold i denne artikkelen:

Kurtasjefri aksjehandel med norske, danske, finske og amerikanske aksjer
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Kurs i aksjehandel for viderekomne

Det er en stor forskjell mellom hvordan nybegynnere og viderekomne forholder seg til markedet. Nybegynnere ser ofte på børsen som en vei til raske penger og innser ofte ikke at aksjeinvesteringer kommer med stor risiko for tap. Viderekomne kjenner til denne risikoen, og dette fører til at målet med investeringer ikke er raske penger, men å unngå å tape penger og få en god avkastning på kapitalen.

For å nå et mål om lavere risiko, men fortsatt en god avkastning kan investorer og tradere benytte ulike metoder og verktøy. Diversifisering og etablering av en portefølje er en viktig del av dette. Men, for å kunne sette sammen en god og diversifisert portefølje må en kjenne til forskjellen på ulike typer aksjer og instrumenter, og hvordan disse kan brukes til å øke eller senke risikoen.

Anbefalte nettmeglere som er godkjent av Finanstilsynet

 • Kurtasjefri aksjehandel
 • Bra for nybegynnere
 • 16 børser
 • Forum


nordnet logo 200 x 100
 • Enkel skatterapportering
 • Bra for nybegynnere
 • Lav kurtasje
 • Forum


 • Størst utvalg av aksjer
 • Passer til erfarne
 • 20 børser
 • Børsnoteringer

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/feesKapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg.Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg.

Ulike typer aksjer og instrumenter

Ulike verdipapirer har ulik risiko, og det er flere måter å vurdere denne risikoen på. I aksjehandel for nybegynnere nevnte vi at “en aksje er et bevis på eierskap av egenkapitalen i et aksjeselskap“. Men, dette er en veldig forenkling. Det finnes nemlig flere forskjellige aksjeklasser som gir ulike aksjonærrettigheter, videre kan vi også skille mellom verdiaksjer og vekstaksjer. Disse har også sine underkategorier.

Equity Traded Funds og Equity Traded Notes har blitt populære investeringsinstrumenter over de siste årene. Som regel omtales alle disse som børsnoterte fond. Dette er også en overforenkling. I bare fordi det kan være veldig stor forskjell på eksponeringen du får ved å investere i ulike typer ETF og ETN, men også fordi disse instrumentene har en viktig forskjell som påvirker hvilken type risiko du påtar deg.

Aksjeklasser

I Aksjeloven er det slik at alle aksjer gir samme rettigheter til eierne, men vedtektene i aksjeselskapet kan gjøre et unntak fra dette. Altså gir vedtektene en mulighet til å opprette ulike aksjeklasser som gir eierne ulike rettigheter i selskapet. Ofte er det forskjell i rett til å delta i avstemning på generalforsamlinger eller rett til utbytte som er forskjellen på A-aksjer og B-aksjer. Men, i enkelte tilfeller kan det også være begrensninger i hvordan aksjene i de ulike klassene kan omsettes. For eksempel kan det være et vedtak om at A-aksjer kun kan selges til bestemte personer, mens B-aksjer er fritt omsettelige.

Verdiaksjer og vekstaksjer

Det er en stor forskjell på et oppstartsselskap som skal bruke tid og penger på utvikling av produkter, og et veletablert selskap som har et jevnt salg av varer og tjenester som genererer overskudd. Det er også en forskjell på risikoen forbundet med å investere i aksjer i disse to ulike selskapene. I løpet av det siste året har det blitt mer snakk om verdiaksjer på bekostning av vekstaksjer. Verdiaksjer er aksjer i selskaper som er godt etablerte. De har allerede produkter som selges til forbrukere, og dette kan gi selskapet et solid overskudd som igjen kan utbetales som utbytte til eierne. Vekstaksjer er derimot aksjer i selskaper som er tidlig i etableringen. Altså er dette selskaper som ikke selger mye produkter eller tjenester i dag, men som det er forventet at skal tjene gode penger i fremtiden.

Defensive aksjer og sykliske aksjer

Vi kan også skille mellom selskaper utfra hvordan de reagerer på endringer i de økonomiske forholdene eller konjunkturene. De to ytterpunktene er selskaper som har en jevn etterspørsel etter produktene eller tjenestene de selger uansett hvordan den økonomiske aktiviteten er, og selskaper som kan oppleve fall i etterspørselen etter produktene eller tjenestene de selger når vi har en lavkonjunktur. Det første eksemplet er selskaper som har defensive aksjer. Disse kan gi god beskyttelse og avkastning når vi har en lavkonjunktur. Det andre eksemplet er selskaper med sykliske aksjer. Kursen til sykliske aksjer vil ofte svinge i takt med endring i konjunkturene.

ETF, ETN og CFD

ETF og ETN blir ofte omtalt som børsnoterte fond, men det riktige er å omtale ETF som børsnoterte fond, og å omtale ETN som børsnoterte obligasjoner. Dette er en viktig forskjell som som får stor innvirkning på risikoen til ETF og ETN. Samtidig er det også likheter mellom disse to strukturerte instrumentene. Begge instrumentene følger kursutviklingen til et underliggende instrument, som regel har begge lavere kostnader enn aktive fond, og både ETF og ETN omsettes på børs på samme måte som aksjer. Forskjellen er hvordan disse strukturerte instrumentene er satt sammen. Når du investerer i en ETF investerer du i et fond som eier det underliggende instrumentet. En ETN fungerer derimot som en usikret obligasjon hvor du påtar deg motpartsrisiko fra utsteder.

CFD er en kontrakt hvor forskjellen mellom åpningskurs eller kjøpskurs og sluttkurs eller salgskurs gjøres opp med penger. Altså er det ingen overlevering av det underliggende instrumentet. Det underliggende instrumentet kan være alt fra enkeltaksjer og ETF til råvarer og valuta. CFDer omsettes OTC i et nettverk av meglere som tilbyr CFD handel. Siden CFDer er strukturerte produkter er det mulig å innta short posisjoner uten å låne det underliggende instrumentet for så å selge det.

Vurdering av aksjer og analyse

Å gjøre en grundig vurdering av aksjene eller instrumentene man ønsker å investere i er viktig for å begrense risikoen og lage en god portefølje. Aksjeanalyse kan gjøres på flere måter, og blant nybegynnere og ikke-profesjonelle aktører er det først og fremst teknisk analyse som gjelder. Teknisk analyse er en kvantitativ analysemetode som forsøker å fange opp hva markedet mener er en riktig pris for en aksje eller et annet instrument. Dette skiller seg fra en relativ verdivurdering eller vurdering av iboende verdi i et selskap som er kvalitative verdivurderinger.

Hvilke metoder som fungerer best er vanskelig å avgjøre, for det er rom for mye subjektivitet i alle metodene, noe som kan gjøre at forskjellige investorer får forskjellige resultater når de bruker de ulike metodene. Vi mener at det derfor er viktig å ha en god forståelse av alle metodene slik at du kan vurdere aksjer og investeringer på flere måter.

Program for investering og analyse

Å ha tilgang til data og informasjon er viktig når du skal ta veloverveide investeringsvalg. Det er også viktig å ha tilgang til børser i ulike deler av verden, mulighet til å kunne kjøpe instrumenter utover aksjer og ETF, og tilgang til verktøy som shorting og gearing. Det er også en fordel å ha tilgang til selskapsanalyser som kan gi nyttig informasjon for å finne gode investeringer. Vår erfaring er at eToro er en god løsning for aksjehandel for viderekomne.

eToro er en nettmegler som har alle tillatelser fra det norske Finanstilsynet. De har også forsikret alle innskudd og posisjoner i aksjer, ETF, CFD, mm, opptil 1 million euro, noe som gir en høy grad av sikkerhet. På eToro har du tilgang til over 2000 aksjer fra 16 av de viktigste børsene i verden. Du betaler ikke kurtasje, og spread som er eneste kostnad ved aksjehandel er lav. Som kunde har du gratis realtidskurser, program for teknisk analyse, tilgang til multipler og nøkkeltall, og analysedekning på utvalgte aksjer.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Aksjehandel for viderekomne FAQ

Hva er forskjellen på A-aksjer og B-aksjer?

Forskjellen mellom A-aksjer og B-aksjer avhenger av hva som er skrevet i vedtektene. Ofte er det forskjell på rett til å stemme eller motta utbytte som er forskjellen, men det kan også være forskjell på andre aksjonærrettigheter som rett til omsetning av aksjene.

Hva er verdiaksjer og vekstaksjer?

Enkelt forklart kan vi si at verdiaksjer er aksjer i selskaper som tjener penger, har overskudd og utbetaler utbytte. Vekstaksjer er derimot aksjer i selskaper som kan komme til å tjene penger og ha overskudd en gang i fremtiden.

Hva er forskjellen på ETF og ETN?

En ETF er et børsnotert fond som investerer i aksjer og papirer i henhold til mandatet fondet har. En ETN eller Equity Traded Note er derimot en børsnotert obligasjon som er konstruert for å gi en avkastning lik et underliggende instrument.

Hva er CFD?

CFD eller Contract For Differences er et sammensatt instrument som skal gi en avkastning til det underliggende instrumentet. En fordel med CFDer er at du kan få tilgang til investering og trading med produkter som ofte er forbeholdt profesjonelle aktører.

Hvordan verdsettes aksjer?

I grove trekk kan vi si at aksjer verdsettes med enten en relativ verdivurdering hvor en ser på forholdet mellom dagens aksjekurs og selskapets inntjening eller verdier, eller med en vurdering av iboende verdi eller fremtidig kontantstrøm for selskapet.

Hvilken risiko er forbundet med shorting og gearing?

Med shorting er det faren om at aksjen du shorter stiger i verdi som er den store risikoen. Med gearing får du en vektstang-effekt på investeringen, noe som kan føre til store tap. I kurs i aksjehandel for viderekomne kan du lese mer om risikohåndtering.