Kurs i relativ verdivurdering av aksjer for nybegynnere

Kurs i relativ verdivurdering av aksjer

Relativ verdi er en analysemetode som brukes av både nybegynnere og profesjonelle aktører. Metoden går ut på å se på forholdet med aksjekurs eller selskapsverdi og økonomiske eller finansielle nøkkeltall. Multiplene som brukes får du som regel tilgang til hos nettmeglere, og dette er derfor en god og billige metode for vurdering av aksjekurser. Følg vårt kurs i relativ verdivurdering av aksjer for å få en solid innføring i emnet.

Relativ verdi

Relativ verdi er en metode for verdsettelse av aksje som ser på forholdet mellom hva en aksje eller et selskap koster, noe som oftest blir omtalt som Price eller P i denne sammenheng, og hvilke verdier du får for prisen. Altså er relativ verdi en metode som ser på den fundamentale verdsettelsen av en aksje.

Relativ verdivurdering

Å gjøre en relativ verdivurdering av en eller flere aksjer gir deg som regel et godt inntrykk i hvordan en aksje er priset. Siden denne metoden bygger på reelle nøkkeltall skiller den seg fra teknisk analyse som kun ser på prisen til en aksje. Selv om disse to metodene er veldig forskjellige er det ofte vanlig å kombinere bruken av begge.

Å beregne multipler til bruk i en relativ verdivurdering går veldig raskt. Aksjekursen finner du ved å gå til aksjechartet som viser kursen, og den økonomiske eller finansielle dataen kan du finne i selskapsrapporten. Du kan også finne ferdig beregnede multipler hos nettmeglere og i analyseprogram som TradingView. Det er dette analyseprogrammet vi i Aksjeskolen som oftest bruker.

Multipler

Relativ verdivurdering er en veldig rask og enkelt verdivurdering av aksjer. Det finnes flere måter å gjøre vurderingen på, og til dette bruker vi det som kalles multipler. Disse er fremstilt som en brøk hvor aksjekurs eller selskapsverdi i de aller fleste tilfeller er telleren, mens verdien vi ser på er nevneren.

P/E – Price/Earnings

Den mest brukte metoden for relativ verdivurdering er å se på forholdet mellom aksjekurs og earnings per share eller EPS. Earnings per share er årsresultatet delt på antall aksjer. Altså viser denne multippelen hva du må betale for å få 1 kr av overskuddet i selskapet. Jo lavere P/E er, jo billigere er selskapet priset. Motsatt vil en høy P/E vise at selskapet er dyrere priset. P/E kan også være negativ. Dette skjer når selskapet har et negativ årsresultat.

 • Price/Earnings = Aksjekurs / Earnings Per Share

Hva som kan tolkes som en billig eller dyr aksje ut fra aksjens P/E vil variere fra sektor til sektor, og også mellom ulike selskaper. For eksempel vil et selskap som er tidlig i oppstartsfasen ha lite inntekter noe som igjen gir et lavt eller negativt årsresultat. Dette vil gi enten en høy eller negativ P/E. Over tid kan selskapet vokse og få et bedre årsresultat, noe som vil kunne gi en fornuftig verdsettelse basert på P/E.

Et selskap som har stabile inntekter og overskudd i dag vil ofte ha en P/E mellom 10 og 50. For eksempel er P/E for S&P 500 indeksen på 39,97 i dag. Grunnen til dette er at indeksen har flere teknologiselskaper, og disse har høy vekst. Vi kan si at selskaper som har lite vekst vil ha en lavere P/E enn selskaper med høy vekst.

En annen måte å se på P/E, er å se på tallet som et uttrykk for hvor mange år du må være investor i selskapet før du har fått investeringen tilbake. Altså, dersom du investerer i et selskap som har en aksje med P/E på 10 vil det ta 10 år før du har fått investeringene tilbake. Men, selskapets aksjekurs og årsresultat vil variere, så denne måten må brukes med omhu.

P/B – Price/Book

Price/Book ser på forholdet mellom aksjekurs og hvilke verdier selskapets eiendeler har. Price er aksjekursen mens Book er bokførte verdier. Bokførte verdier finner vi ved å beregne totale eiendeler fratrukket immaterielle eiendeler og gjeld. Altså viser denne multippelen hva du betaler for å få 1 kr av verdiene til selskapet.

 • Price/Book = Aksjekurs / Bokførte verdier pr aksje

Denne multippelen fungerer godt for å verdsette selskaper som eier fysiske produksjonsmidler som skip, oljerigger, fabrikker, eiendom, mv. Ofte brukes den også til å vurdere relativ verdi for banker. Den fungerer dårligere for selskap hvor kunnskap eller arbeid er den viktigste faktoren for selskapets inntekt.

P/S – Price/Sales

Price/Sales er en multippel som ser på forholdet mellom aksjekurs og selskapets salgsinntekter for de siste 12 månedene. Salgsinntekter for de siste 12 måendene kan du finne i selskapets resultatrapporter.

 • Price/Sales = Aksjekurs / Salgsinntekter

Å se på salgsinntekter fremfor årsresultat gjør at denne fungerer godt til å vurdere den relative verdien til oppstartsselskaper som har salg, men ennå ikke fått et positivt årsresultat. Denne multippelen kan også brukes til å vurdere prisingen av sykliske aksjer hvor inntekten avhenger av de generelle økonomiske forholdene i samfunnet.

EV/EBITDA – Enterprise Value/Earnings Before Interests Depreciation and Amortization

Enterprise Value/Earnings Before Interests Depreciation and Amortization er en multippel for relativ verdivurdering. Her ser vi ikke på verdi pr aksje, men for hele selskapet. Dette gjør at det først og fremst er profesjonelle aktører som Private Equity fond og store investorer som bruker metoden dersom de vurderer oppkjøp av et selskap.

 • EV = Market cap + total gjeld – kontantbeholdningen
 • EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
 • EV/EBITDA = Total selskapsverdi / Driftsoverskudd

Vi tar denne med fordi den viser hvordan mange versetter den samlede verdien av et selskap ved å se på verdien til aksjer og selskapets gjeld, fratrukket selskapets kontantbeholdning. Vi i Aksjeskolen har et inntrykk om at mange ferske investorer overser selskapets gjeld og kun ser på aksjekursene. Det kan gi et falskt inntrykk av hva et selskap er verdt.

Praktisk bruk av relativ verdivurdering

Hva betyr det egentlig at et selskap har en P/E på 25? Er det et billig eller dyrt selskap? Det avhenger av flere faktorer. Er du en viderekomne investor med mye erfaring vil selvsagt P/E for et selskap kunne gi deg viktig informasjon, men for nybegynnere sier Price/Earnings i seg selv lite. Derfor skal vi nå gå gjennom to måter du kan bruke P/E eller andre multipler for relativ verdivurdering til å se om en aksje er billig eller dyrt priset.

SelskapTickerAksjekurs*EPS*P/E
Austevoll Seafood ASAAUSS100,30 kr4,59 kr22,32
Lerøy Seafood Group ASALSG70,50 kr2,86 kr24,57
Mowi ASAMOWI212,10 kr0,52 kr41,84
Ulike selskaper innenfor sjømatsektoren og deres Price/Earnings.

*Pr 24.02.21.

Sammenligning av selskaper

Selskaper som driver innenfor samme sektor vil operere under samme forhold. Prisen på varene eller tjenestene de selger er i stor grad priset likt. Men, dette betyr selvsagt ikke at alle selskaper i en sektor sitter igjen med det samme årsresultatet. Dette gjør at vi kan sammenligne selskaper som driver innenfor samme sektor for å se hvilke som er billig priset eller dyrt priset.

I tabellen ovenfor har vi samlet et par aksjer som driver med oppdrett av laks og er notert på Oslo Børs. Vi har funnet aksjekursen og earnings per share, og dette gjør at vi kan beregne Price/Earnings for de forskjellige selskapene. Som vi ser i tabellen er det Austevoll som er billigst priset, mens det er Mowi som er dyrest priset. Dette er et godt eksempel som viser at en aksje med lav kurs (Lerøy, 70,50 kr) ikke nødvendigvis er billigere enn en aksje som koster mer (Austevoll, 100,30 kr).

telenor historisk price earnings pe
Historisk utvikling i relativ verdi for Telenor-aksjen.

Historisk utvikling i relativ verdi

Både aksjekurs og selskapets årsresultat vil variere over tid. Dette gjør at selskapets relative verdi også varierer. Dette gjør at vi kan se på et enkelt selskaps multippel, og hvordan det er verdsatt i dag i forhold til historisk verdsettelse. En måte å gjøre dette på er å bruke et analyseprogram som TradingView. I dette programmet kan du få en oversikt over hvordan utviklingen i multipler som Price/Earnings og Price/Sales har utviklet seg historisk.

I chartet for Telenor-aksjen kan vi se P/E og hvordan denne multippelen har utviklet seg. Vi kan se at linjen har fått noen kraftige løft og kraftige fall. Dette skyldes at selskapet har levert resultater som enten er veldig gode eller dårlige. For å se om en aksje er billig eller dyrt priset i dag kan vi se på gjennomsnittet av historisk P/E opp mot hva verdien på P/E er i dag. Er P/E under det historiske gjennomsnittet er den billig priset, mens om den ligger over gjennomsnittet er den dyrt priset historisk sett.

Relativ verdivurdering – oppsummert

Multipler er et nyttig verktøy for å se på hvordan et selskap er prissatt. Ved å sammenligne multipler for flere selskaper kan du finne de som har lavest og høyest verdivurdering.

Enkelte aksjer kan ha multipler som avviker veldig fra gjennomsnittet for sektoren de driver innenfor. En lav P/E trenger ikke nødvendigvis å bety at selskapet er billig priset. Det kan skyldes at det er forvenitnger om at selskapet ikke vil gi like gode resultater fremover. Om en aksje har øy P/E kan dette også bety at det er forventet at selskapet vil legge frem gode resultater i fremtiden, og derfor ikke er så dyrt priset som P/E kan gi inntrykk av.

Dette fører til at relativ verdivurdering kan ha sine mangler, og dette gjør igjen at det er viktig å sette seg inn i selskapsrapporter, markedsutsikter, og strategier og planer for selskapene du vurderer å investere i. Relativ verdivurdering kan brukes som et filter for å luke ut de aksjene som ser dyre ut, og aksjene som ser billige ut og derfor kan være interessante å investere i for å gi de en nøyere gjennomgang.

Bruk det du har lært i vårt kurs i relativ verdivurdering av aksjer

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Relativ verdivurdering FAQ

Hva er en aksjes relative verdi?

En aksjes relative verdi viser hvor mye verdier du får for å gjøre en investering i selskapet. For eksempel viser Price/Earnings hvor mange kroner av et selskaps årsresultat du får ved å kjøpe en aksje.

Er relativ verdivurdering en god måte å vurdere aksjekurser på?

Ja, dette er normalt en rask og effektiv måte å vurdere verdsetting av aksjer om det gjøres på riktig måte. Vi anbefaler å bruke flere multipler når du gjør en relativ verdivurdering.

Hva er de vanligste multiplene å bruke til å finne relativ verdi?

Price/Earnings, Price/Book og Price/Sales er kanskje de mest brukte multiplene som brukes til å vurdere et aksjeselskaps verdsettelse.

Hvor kan jeg finne selskapsmultipler?

Du kan finne disse tallene hos nettmeglere eller i analyseprogram som TradingView. Selskapsmultipler kan også beregnes manuelt. Utregningen er som regel veldig enkel.

Hvor kan jeg finne historiske multipler for aksjeselskap?

TradingView er et veldig bra analyseprogram som gir deg tilgang til historiske multipler for både norske og utenlandske aksjeselskap.