Kurs i risiko og risikohåndtering aksjer investering

Kurs i risiko og risikohåndtering

At all investering medfører risiko er noe de aller fleste er kjent med. Å ta denne risikoen som kommer som følge av investeringer er i praksis å akseptere at aksjekursene svinger i verdi. Ved å kjenne til de ulike typene risiko kan du også bedre forstå hvordan du kan håndtere de ulike typene risiko. Det er dette vi skal gå igjennom i vårt kurs i risiko og risikohåndtering. Over tid kan det sikre deg en bedre avkastning på investeringene dine.

Innhold:

Risiko og risikohåndtering

Å få en forståelse av risiko i forbindelse med investeringer utover det at man vet at det er muligheter for å tape det man investerer kan være krevende. Men, det er etter vår mening viktig å gjøre innsatsen som kreves for å få kunnskap om de ulike typene risiko. Det er nemlig slik at det er mulig å minimere eller håndtere enkelte typer risiko du påtar deg når du investerer. Ved å håndtere og minimere de typene risiko som kan håndteres kan du nemlig oppnå en bedre avkastning over tid.

Systemisk risiko

Systemisk er et ord som blir brukt innenfor medisin, men det brukes også til å beskrive risiko innenfor finans og investeringer. Innenfor medisin brukes begrepet om spesifikke helseproblemer som påvirker hele kroppen. Innenfor finans er systemisk risiko faren for at en risiko på for eksempel selskaps- eller bransjenivå kan føre til en kollaps i systemet. For eksempel kan det være en bank som får problemer, som igjen fører til en finanskrise slik vi så under finanskrisen i 2008 når Lehman Brothers gikk konkurs. Systemisk risiko er vanskelig å kvantifisere, og derfor er det også vanskelig å håndtere denne formen for risiko.

Systematisk risiko

Systematisk risiko blir ofte omtalt som markedsrisiko. Denne typen risiko er omfattende og handler som farer fra resesjon, kriger, endringer i rente, valutakurs og råvarepriser. Ofte brukes volatilitet som et mål for systematisk risiko. Dette gjør at beta kan brukes som et mål på en investerings systematiske risiko i forhold til markedet. Systematisk risiko kan kvantifiseres, noe som gjør at det i større grad er mulig å håndtere denne risikoen. Måten å gjøre det på er å hedge investeringene sine.

Usystematisk risiko

Usystematisk risiko eller spesifikk risiko er farene som er knyttet opp til en spesifikk sektor eller til et bestemt selskap. På selskapsnivå kan denne risikoen håndteres med gode avgjørelser på ledernivå som fører til blant annet god kostnadskontroll. Investorer bruker ofte gjeldsgrad og free cash flow til å måle hvor god ledelsen i et bestemt selskap er. På investornivå kan denne risikoen kvantifiseres og håndteres ved å diversifisere porteføljen.

Risikohåndtering

Nå har vi delt risiko forbundet med investeringer inn i tre ulike kategorier, systemisk risiko, systematisk risiko og usystematisk risiko. Vi har så vidt nevnt hvorvidt det er mulig å kvantifisere de ulike typene risiko, og derifra håndtere de ulike formene for risiko. De to metodene for risikohåndtering er diversifisering og hedging.

Diversifisering

Usystematisk risiko eller spesifikk risiko er som nevnt farene som er knyttet opp til en bestemt sektor eller til et bestemt selskap. Dette er en type risiko som kan håndteres ved å diversifisere porteføljen. Å diversifisere betyr å spre risiko over flere aksjer eller investeringer. Ved å investere i flere selskaper vil avkastningen til porteføljen i mindre grad bli avhengig av hvordan utviklingen i et bestemt selskap går. I tillegg til å investere i flere forskjellige selskaper innenfor samme sektor er det også mulig å få en bedre diversifisert portefølje ved å investere i selskaper som driver innenfor en annen sektor eller i andre instrumenter som rentepapirer, råvarer, eiendom, etc. Flere studier viser at en portefølje med 25 til 30 aksjer gir optimal diversifisering i forhold til kostnader.

Hedging

Hedging er en for for forsikring hvor du gjør en investering som senker systematisk risiko. Vanligvis har dette blitt gjort ved å for eksempel kjøpe salgsopsjoner for aksjene man har i porteføljen. En slik hedge vil fungere slik at salgsopsjonene stiger i verdi dersom verdien på de underliggende aksjene faller. Altså vil opsjonene beskytte mot et kursfall. I dag kan dette også løses med ETF eller ETN. Som nevnt brukes ofte volatilitet som mål på systematisk risiko eller markedsrisiko, og denne kan avleses på VIX indeksen. I dag finnes det flere ETF som følger VIX indeksen, og siden denne har en sterkt negativ korrelasjon til aksjemarkedet kan derfor denne brukes til hedging.

Risiko og risikohåndtering FAQ

Hva er risiko forbundet med aksjer og investeringer?

Risiko i forbindelse med aksjer og investeringer er faren for kursendringer eller svingninger i porteføljeverdien. Det finnes i utgangspunktet tre ulike kategorier risiko du utsettes for når du investerer i aksjer. Du kan lese mer om disse i vårt kurs i risiko og risikohåndtering.

Hvilke typer risiko kan påvirke investeringer?

Vi skiller mellom systemisk risiko, systematisk risiko og usystematisk risiko. Systemisk risiko er vanskelig å kvantifisere og håndtere, men det er mulig å både kvantifisere og håndtere systematisk risiko og usystematisk risiko.

Hvordan kan jeg håndtere risiko?

Systematisk risiko kan håndteres ved å benytte seg av hedging, mens usystematisk risiko kan håndteres ved å diversifisere porteføljen. Du kan lese mer om hedging og risikodiversifisering i vårt kurs i risiko og risikohåndtering.

Hva er optimalt antall aksjer i en portefølje?

De fleste studier finner at en portefølje med aksjer i 25 til 30 forskjellige selskaper har den beste balansen mellom risikospredning og kostnader. For mange er dette et stort antall aksjer å følge med på, men det kan løses ved å investere i fond eller ETF.