Kurs i teknisk analyse for nybegynnere gratis lær undervisning

Kurs i teknisk analyse for nybegynnere

Teknisk analyse er en kvantitativ analysemetode som bygger på antagelsen om at alle nyheter er priset inn i kursene. Videre skal metoden kunne tolke markedspsykologien eller sentimentet hos markedsaktørene ved å studere charts. Med vårt kurs i teknisk analyse for nybegynnere kan du lære deg det mest grunnleggende.

Hva er teknisk analyse

Teknisk analyse skiller seg ut fra fundamental analyse ved at dette er kvantitativ analyse. Fundamental analyse er på sin side kvalitativ analyse. En annen viktig forskjell er at teknisk analyse bygger på antagelsen om et effesient marked. Det betyr at all informasjon er priset inn i aksjene, og følgelig er aksjene alltid riktig priset.

De som driver med teknisk analyse studerer charts for aksjekurser og indekser for å finne støtte og motstandsnivåer, tekniske trender og tekniske formasjoner. Disse kan igjen gi signaler om at man bør kjøpe eller selge en aksje. Det brukes også tekniske indikatorer som kan gi signaler og bekrefte signaler.

I kurs for teknisk analyse for nybegynnere på Aksjeskolen skal vi gå grundig inn på det mest grunnleggende innenfor teknisk analyse. Vår erfaring er at dersom denne kunnskapen er på plass vil det være langt enklere å gjenkjenne støtte, motstand, formasjoner og trender.

Anbefalte nettmeglere som er godkjent av Finanstilsynet

 • Kurtasjefri aksjehandel
 • Bra for nybegynnere
 • 16 børser
 • Forum


nordnet logo 200 x 100
 • Enkel skatterapportering
 • Bra for nybegynnere
 • Lav kurtasje
 • Forum


 • Størst utvalg av aksjer
 • Passer til erfarne
 • 20 børser
 • Børsnoteringer

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/feesKapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg.Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg.

Markedspsykologi

Som nevnt dreier teknisk analyse seg om å fange opp markedsspykologien ved å studere charts. Markedspsykologien kan best beskrives som summen av tankene og følesene til aktørene som kjøper aksjene eller indeksene du analyserer. Vi vet at dette kan høres merkelig ut første gang, men det er en god og solid logikk bak dette.

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Markedspsykologi, og tilbud og etterspørsel

Bare tenk litt på dette: En aksje faller i kurs. Når markedsaktørene mener at aksjen har falt så mye i kurs at den er billig priset vil de kjøpe aksjen. Samtidig vil de som eier aksjen synes at det ikke er verdt å selge aksjen fordi den potensielle oppsiden er større en nedsiden. Altså vil det bli større etterspørsel etter aksjen i forhold til tilbudet. Siden prisen på aksjer bestemmes av forholdet mellom selgere og kjøpere, altså tilbud og etterspørsel, vil dette føre til at aksjekursen enten vil flate ut, altså ikke falle mer, eller stige i kurs.

Motsatt vil det være dersom en aksjekurs stiger kraftig. På etter eller annet nivå vil aktørene begynne å mene at aksjekursen har blitt dyr. Dette vil da føre til at etterspørselen synker. Her kan også de som eier aksjen synes at det er på tide å sikre gevinster. Dette vil føre til at etterspørselen synker samtidig som tilbudet øker. Da vil aksjekursen enten flate ut eller falle.

Grunnleggende teknisk analyse

Det aller første vi skal gå gjennom i vårt kurs i tekniske analyse for nybegynnere er teknisk støtte og teknisk motstand. Det er viktig å ha en god forståelse av hvordan disse fungerer ikke bare fordi de er viktige i seg selv, men også fordi de er viktige deler av både tekniske formasjoner og tekniske trender. Men, aller først skal vi gå gjennom et chart som viser en aksjekurs.

Hvordan lese et chart for aksjekurs

Det vanligste chartet for aksjekurs viser to ting. Aksjekurs og volum. I chartet til høyre kan du se det blå linjen som viser sluttkursen for NEL aksjen. Sluttkursen er den siste kursen aksjen er omsatt for på en børsdag. Under linjen kan du se røde og grønne stolper. Disse viser hvor stor volum aksjen har blitt omsatt for. Nede kan du se måneder og datoer. Dette gjør at du raskt kan se hvilken kurs aksjen har blitt omsatt for på en tidligere dag. På høyresiden kan du se ulike tall. Disse viser nivå for de ulike aksjekursene.

hvordan lese et chart for aksjekurs kurs i teknisk analyse for nybegynnere
Bilde fra TradingView. Bildet åpnes i ny fane.

Dersom linjen for aksjekurs beveger seg oppover betyr dette at aksjekursen stiger. Beveger den seg sidelengs sier vi ofte at kursen flater ut. Peker linjen nedover betyr det at aksjekursen faller.

Du vil mest sannsynlig komme over mange forskjellige charts for aksjekurser. For eksempel kan du tilpasse chartet slik at det viser kursutvikling time for time, sekund for sekund eller måned for måned. Det er også ganske vanlig med candle sticks. Dette er noe vi vil komme tilbake til i kurs i teknisk analyse for viderekomne.

Teknisk analyse og tid

Innenfor teknisk analyse opereres det med forskjellige tidshorisonter. Disse er kort sikt, mellomlang sikt og lang sikt. Hvor lang tidshorisont en har påvirker også hvilket chart man bruker. Kort sikt er fra 1 til 6 uker frem i tid, her er det vanlig å bruke et chart på 5 – 6 måneder. Mellomlang sikt er en tidshorisont på 1 – 6 måneder frem i tid, her brukes det ofte et chart på 1 – 2 år. Lang sikt er 3 – 18 måneder og her brukes ofte et chart på 5 – 6 år.

kurs i teknisk analyse for nybegynnere teknisk støtte

Teknisk støtte

Vi nevnte at dersom en aksjekurs faller og kommer til et nivå hvor markedet begynner å anse en aksje som billig vil dette føre til at det blir høyere etterspørsel og lavere tilbud. Dette vil igjen føre til at aksjekursen enten flater ut, altså at den ikke faller mer eller at den vil stige. Dette nivået vil da bli en teknisk støtte.

Teknisk støtte er altså et nivå hvor kursen enten går fra fallende retning til sidelengs retning, eller snur og begynner å stige.

teknisk analyse kurs nybegynnere teknisk motstand

Teknisk motstand

Motsatt vil det være dersom en aksjekurs stiger og kommer til et nivå hvor markedet begynner å anse aksjen som dyr. Her vil det bli lavere etterspørsel og høyere tilbud. Dette fører igjen til at vi får et salgspress slik at kursutviklingen flater ut eller snur og faller. På nivået hvor aksjekursen flater ut eller begynner å falle tilbake har vi fått en teknisk motstand.

Teknisk motstand er altså et nivå hvor kursen enten går fra stigende retning til sidelengs retning, eller snur og begynner å falle.

Psykologisk støtte og motstand

Vi mennesker har en tendens til å tillegge runde tall mer betydning enn de egentlig har. Ofte kan vi se at kursnivåer som 10 kr, 20 kr, 50 kr, 100 kr, osv fungerer som støtter og motstander selv om kursen ikke har vendt opp eller ned fra disse tidligere. Det er dette vi kaller for psykologisk støtte og motstand innenfor teknisk analyse. Normalt vil ikke disse bli tillagt mye vekt, men det kan være en fordel å kjenne til dette.

kurs i teknisk aksjeanalyse for nybegynnere etablert brudd

Etablerte brudd og falske signaler

Aksjekurser og indekser kan bryte gjennom både tekniske støtter og tekniske motstander. I noen tilfeller kan kursen snu raskt opp eller ned igjen etter at den har beveget seg under en støtte eller over en motstand. Dette kalles vi innenfor teknisk analyse for falske signaler. Grunnen til dette er nettopp at et brudd på en støtte eller motstand er et salgs- eller kjøpssignal. Men, siden kursen snur og ikke fortsetter i samme retning som signalisert sier vi at signalet er falsk.

Et etablert brudd får vi når aksjekursen eller indeksen fortsetter å falle etter at den har brutt ned gjennom en støtte, eller fortsetter å stige når den har brutt opp gjennom en motstand.

For å finne etablerte brudd er det vanlig å bruke charts med candle sticks. Når vi har fått tre hele candle sticks på oversiden av en motstand har vi et etablert brudd på motstand. For støtte gjelder det motsatte. Når vi har tre hele candle sticks under støtten har vi fått et etablert brudd på støtte.

Støtte blir motstand – motstand blir støtte

Etter at vi har fått et etablert brudd på en støtte vil kursen bevege seg på undersiden av støtten. Siden det tidligere støttenivået nå er på oppsiden vil det fungere som en motstand. Altså har støtten blitt til en teknisk motstand.

Når vi får et etablert brudd opp gjennom en motstand vil kursen bevege seg på oversiden av den tidligere motstanden. Dette fører til at den tidligere motstanden nå fungerer som en støtte. Dermed kan vi si at motstanden har blitt en teknisk støtte.

Tekniske kjøpssignaler og tekniske salgssignaler

Mange som driver med teknisk analyse bruker etablerte brudd som signaler for kjøp eller salg av aksjen. Dette er den mest vanlige metoden å benytte seg av, og gjerne i kombinasjon med tekniske indikatorer, noe som vi kommer tilbake til litt senre i vårt kurs i teknisk analyse for nybegynnere.

Det er også mange som bruker andre signaler. Etter at vi har fått et etablert brudd på teknisk støtte eller teknisk motstand er det vanlig at vi får en reaksjon tilbake. Altså at kursen skal teste støtten i den tidligere motstanden eller teste motstanden i den tidligere støtten. De som bruker denne metoden vil kjøpe aksjer når de reagerer opp fra støtte og selge aksjer når de reagerer ned fra motstand.

teknisk analyse tekniske trender stigende

Tekniske trender

Ofte vil en aksjekurs eller indeks bevege seg mellom to diagonale linjer som fungerer som teknisk støtte og teknisk motstand. Normalt kalles den tekniske støtten for trendgulv, mens motstanden er trendtak. Det er dette som er tekniske trender. Som regel definerer vi en teknisk trend slik at den må ha testet støtten tre ganger, mens den må ha testet motstanden to ganger.

Men, som vi kommer inn på litt senere, og kommer til å gå dypere inn på i vårt kurs i teknisk analyse for viderekomne kan vi også bruke regresjonsanalyse eller tekniske indikatorer til å finne tekniske trender.

Den diagonale støtten og motstanden kan bevege seg i tre retninger. Oppover mot høyre, sidelengs mot høyre, eller nedover mot høyre. Når støtte og motstand peker oppover sier vi at vi har en stigende trend. Er støtte og motstand horisontale har vi en sidelengs trend eller trading range. Peker derimot støtte og motstand nedover har vi en fallende trend.

kileformasjon kurs i teknisk analyse

Tekniske formasjoner

Tekniske formasjoner består også av en teknisk støtte og en teknisk motstand, men til forskjell fra tekniske trender skjer disse over kortere tidsrom. Vi skiller normalt mellom tre forskjellige typer tekniske formasjoner innenfor tekniske analyse. Det er vendeformasjoner, fortsettende formasjoner og formasjoner som ikke gir noe signal om retning, men om store kursbevegelser.

Mange tradere som bruker teknisk analyse legger mye vekt på tekniske formasjoner nettopp fordi disse signaliserer at vi kan få større kursutslag, og som nevnt indikerer noen av dem også retning. Dettte er viktige signaler som kan brukes til å time kjøp av aksjer.

Tekniske indikatorer

Tekniske indikatorer har veldig allsidige bruksområder. Det finnes også veldig mange forskjellige tekniske indikatorer, og derfor kommer vi til å legge mest vekt på dette i kurset for viderekomne. Som en kort introduksjon kan vi fortelle at tekniske indikatorer kan brukes til å finne tekniske trender, analysere utviklingen i volumet til aksjer, og bekrefte kjøps- og salgssignaler. Enkelte indikatorer kan også gi egne kjøps- og salgssignaler. Det er også vanlig å bruke flere tekniske indikatorer for å få sterkere bekreftelser av signaler og trender.

Kurs i teknisk analyse for nybegynnere – oppsummert

Når vi skal oppsummere vårt kurs i teknisk analyse for nybegynnere er det teknisk støtte og teknisk motstand som er det viktigste. I seg selv er disse viktige fordi kursen ofte kan snu ved disse nivåene, noe som gir anledning til å kjøpe eller selge aksjer.

Videre er det å finne definerte brudd på støtte og motstand viktig. Her kan du vente til bruddet er etablert, eller du kan bruke tekniske indikatorer. Dette vil du lære mer om i vårt kurs for viderekomne.

En annen grunn til at teknisk støtte og teknisk motstand er så viktig er at disse er viktige deler av både tekniske trender og tekniske formasjoner. Har du en god forståelse av støtte og motstand vil det være langt enklere å lære seg de forskjellige tekniske formasjonene vi kommer tilbake til i neste kurs.

Vil du lære mer? Delta i vårt kurs i teknisk analyse for viderekomne.

Bruk det du har lært i vårt kurs i teknisk analyse for nybegynnere

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Teknisk analyse for nybegynnere FAQ

Hvordan fungerer teknisk analyse?

Teknisk analyse går ut på å lese markedspsykologien ut av chart for aksjer og indekser. Støtte, motstand, formasjoner og trender kan si noe om sannsynlig kursutvikling i fremtiden.

Hva er markedspsykologi?

Markedspsykologi innen teknisk analyse betyr sentimentet eller oppfatningen til alle aktørene som deltar i markedet. Med teknisk analyse kan du finne ut om aktørene ser på en aksje som billig eller dyr.

Hva er teknisk støtte og teknisk motstand?

Teknisk støtte og teknisk motstand er nivåer hvor markedsaktørene skifter oppfatning om en aksje eller indeks. Ofte kan vi se at kursretningen endres når den når en teknisk støtte eller teknisk motstand.

Hva er psykologisk støtte og motstand?

Innenfor teknisk analyse er ikke psykologisk støtte og motstand sett på som viktig. Men, det er greit å ha kjennskap til at runde tall som 50 kr, 100 kr, osv kan fungere som støtte og motstand.

Hva er etablerte brudd og falske signaler?

Innenfor teknisk analyse snakkes det ofte om brudd på støtte og motstand. Dersom kursen beveger seg under en støtte, for så å gå over igjen har vi et falsk signal. Faller den derimot videre har vi et etablert brudd.

Hvor kan jeg lære mer om teknisk analyse?

Du kan delta i Aksjeskolens kurs i teknisk analyse for nybegynnere. Her lærer du det mest grunnleggende. Kurset er gratis, og vi har også et kurs i teknisk analyse for viderekomne.